چرا بارها نهاد های اجتماعی_ دولتی در افغانستان از بین رفته اند

حق نشر عکس BBC World Service

در سه دهه اخیر در افغانستان، بارها با تغییر نظام سیاسی، نهادهای، دولتی و اجتماعی مانند، ارتش، پلیس، دادستانی و نصاب تعلیمی تغییر کرده اند. این تغییرات، تحت تاثیر گرایش های، حزبی، ایدئولوژیک و قومی بوده است. چطور می شود، از ادامه این وضعیت جلو گیری کرد؟

این هفته ویرانی نهاد و سیستم ها در جریان بیش از سه دهه گذشته در افغانستان موضوع برنامه صدای شما است.

این تغیرات سبب شده که نهاد های اصلی حاکمیت و اداره مانند ارتش، پلیس، قضا و دادستانی بار ها تغییر شکل داده، لغو شده و یا به شدت دچار کمبود کارمندان و کادر های متخصص شوند.

درحالی که در کشورهای دیگر، نهاد های اجتماعی و دولتی در صورت تغییر نظام، حفظ می شوند. نمونه بارز آن پاکستان است که نظام سیاسی آن بارهای تغیر کرده اما، قضا، ارتش و دیگر نهاد های اجتماعی پا برجا بوده اند.

تجربه ها، شنیده ها و چشم دید های شما از تغییرات نهاد های اجتماعی_ دولتی در افغانستان چه بوده است؟

افغانها چه درس هایی را می توانند ازین تجارب برای آینده کشور خود بیاموزند؟

در ادامه بحث ها پیرامون اثرات و پیامد های رخداد های هفتم و هشتم ثور، در برنامه این هفته صدای شما که طبق معمول پنجشنبه شام روی موج می آید شرکت کنید.

به این منظور می توانید به ما تلفن کنید و یا شماره تلفن و نظر تانرا به ما ایمیل کنید.

آدرس ایمیل

dari@bbc.co.uk

شماره تلفن برنامه : ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

فیسبوک بی بی سی دری و همچنین تیوتر دری، دریچه های دیگری برای تماس با ما است.