نقش شما در مبارزه با فساد چیست؟

با امضای موافقتنامه همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و آلمان، یک کشور دیگر بزرگ جهان تعهدش را در مورد ادامه همکاری ها به افغانستان تجدید می کند.

اما ارایه مجموع کمک های بین المللی به افغانستان در سالهای آینده مشروط است به استفاده مسئولانه از این کمک ها، حضور فعال یک حکومت داری سالم در افغانستان و مبارزه همه جانبه با فساد اداری.

نهاد های رسمی در افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری پیروزی محسوسی نداشته اند و سوءاستفاده از قدرت اداری آهسته آهسته به یک امر عادی و قابل پذیرش مبدل می شود.

در باره تلاش های رسمی برای از بین بردن فساد بحث های بی شماری داشته ایم.

اما سوال برنامه این هفته ما این است که نقش مردم در مبارزه با فساد اداری چگونه تعریف می شود؟

ازاقدامات مدنی در سایر کشور ها در این زمینه چه درس هایی می تواند آموخت؟

برنامه این هفته صدای شما که طبق معمول پنجشنبه شام پخش می شود، به همین موضوع اختصاص یافته است.

اگرمایل هستید در این برنامه شرکت کنید به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

یا هم به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک بفرستید.

همچنین می توانید سوالات و نظرات خود را به نشانیdari@bbc.o.uk ایمل کنید.

اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن و نظر کوتاه تان را ازطریق ایمل ارسال کنید.