پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای ناتو چگونه از افغانستان خارج خواهند شد؟

در حالی که نیروهای کشورهای عضو پیمان ناتو آماده برای خروج از افغانستان در سال ۲۰۱۴ آماده می شوند، پرسش این است که به لحاظ لجستیکی این خروج به چه صورت انجام خواهد شد؟

با توجه به بسته بودن مسیر پاکستان و دشمنی و ناامنی ایجاد شده توسط کشورهای همسایه، انتقال سلاح ها و تجیهزات حدود ۱۰۰ هزار نیروی ناتو چگونه و از چه مسیرهایی خواهد بود؟