افغانستان چگونه می تواند از وضعیت یک دولت ناکام بیرون آید؟

افغانستان یکبار دیگر در میان ده کشور نخست فهرست دولت های ناکام دنیا قرار گرفته است.

براساس گزارش 'صندوق صلح و مجله سیاست خارجی ' در سال ۲۰۱۲ افغانستان مقام ششمین دولت ناکام در دنیا را کسب کرده است. سال گذشته جایگاه هفتم را داشت.

در این گزارش که هر ساله منتشر می شود، معیارهای چون حکومتداری خوب، مشروعیت‌ دولتها در میان مردم، امنیت و دسترسی به خدمات عمومی اساس بررسی وضعیت کشورها قرار می گیرد.

این گزارش درحالی منتشر می شود که حکومت افغانستان برای بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد و تقویت حاکمیت قانون خواستار مشورت پارلمان و نهاد های جامعه مدنی شده است.

این سه مورد از شروط اساسی جامعه جهانی برای ادامه کمک به افغانستان است.

این هفته در برنامه "صدای شما" می خواهیم از شما بشنویم که اسباب این عدم موفقیت چه بوده است؟

حس شما در مورد اینکه دولت افغانستان موفق ارزیابی نشده چیست؟

چه راه های برای حکومتداری موثر، موفق و مورد اعتماد وجود دارد؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسش هایتان در برنامه صدای شما در شام پنجشنبه:

به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

به نشانی dari@bbc.co.uk ایمیل بزنید.

و یا هم اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، شماره تلفن و نظر کوتاه تان را از طریق ایمیل بفرستید.