جوانان و آینده افغانستان

این هفته صدها جوان در کابل مسایل مربوط به مبارزه با فساد اداری، ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان، بیکاری و فراهم شدن فرصت های آموزشی برای جوانان را بررسی کردند.

به نظر شما جوانان که بیش از شصت در صد جمعیت افغانستان را می سازند، در ساختن آینده کشور شان چه نقشی دارند؟

آنها چگونه می توانند بدور از وابسته گی های قومی و زبانی و میراث های بازدارنده، به عنوان یک نیروی ملی پیشرو تبارز کنند؟

از نیروی فزیکی سرشار جوانان، چگونه می توان برای ساختن نهاد های زیر بنایی کشور، بیشترین استفاده را برد؟

برنامه صدای شما، پنجشنبه شام، در مجله شامگاهی بی بی سی

شماره تلفن برنامه

۰۰۴۴۲۰۷۴۳۶۰۹۱۹

ایمیل برنامه dari@bbc.co.uk