چند و چون نظام سنتی حل دعوا ها در افغانستان

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان می پذیرد که حکومت او علی رغم ده ها ملیارد کمک های بین المللی برای بازسازی کشورش و از جمله باز سازی نظام عدلی و قضایی آن، نتوانسته است برای مردم عدالت فراهم سازد. آقای کرزی گفته است دلیل این که مردم در روستا ها اطراف افغانستان وحتی در شهر هادر صدد رسیدن به عدالت به شیوه های سنتی اند، اینست که که حکومت نه توانایی فراهم کردن آن عدالت را دارد و وهم نه می تواند آن را به موقع بررسی کند. آقای کرزی علاوه کرده است که{ در سیستم عدلی - قضایی افغانستان ، مردم گاهگاه ،و امیدوارم گاهگاه باشد ، نه در بیشتر موارد- مردم به جای رسیدن به عدالت با بیعدالتی روبرو می شوند.}

بسیاری از افغانها ، به سبب استیلای فساد در نظام قضایی افغانستان، سیستم سنتی تامین عدالت را ترجیح می دهند و برای حل دعوی شان به شورا ها و جرگه های محلی حل قضایا مراجعه می کنند. در برخی از قسمت های این کشور ، در جا هایی که طالبان بر آن کنترل دارند طالبان مجری عدالت می شوند و دعوی را بر اساس تعبیر خود شان از شریعت حل و فصل می کنند.

این هفته، سیستم سنتی حل دعاوی در افغانستان را موضوع برنامهء صدای شما قرار داده ایم.

این سیتم در نظام سراسری عدلی قضایی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

چرا بسیار ی از افغانها به این سیتم روی می آورند؟

و جهات مثبت و منفی قضاوت درین سیتم کدام هاست؟

برای شرکت در برنامه یا هنگام پخش به ما تلفن کنید و یاهم شماره تلفن تانرا به ما ایمیل کنید

شماره تلفن برنامه 00442074360919 ایمیل برنامه dari@bbc.co.uk