پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آصف معروف با داکتر ناصر فروتن و داکتر عبدالمتین ادراک صحبت کرده

ا زمحصلان شنیدیم ولی تا چه حد استادان طبی کابل آماده تدریس به زبان انگلیسی اند؟ تصورکلی در این زمینه چگونه است و پوهنتون طبی کابل تا چه زمانی آماده خواهد شد که تدریس کامل را به زبان انگلیسی عملی کند ؟

در این زمینه همکارم آصف معروف با داکتر ناصر فروتن و داکتر عبدالمتین ادراک استادان پوهنتون طبی کابل صحبت کرده و در آغاز از آماده گی ها برای تدریس به زبان انگلیسی از ناصر فروتن پرسیده است: