پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در بخش اول : پیشنیه حضور و نفوذ و تاثیرگذاری سازمان ملل متحد درافغانستان طی چند دهه اخیر