سازهای پرکار برد در موسیقی افغانستان

عکسها از وحید پیکان