کساد بازار موسیقی محلی افغانستان

در یک دهه پس از سقوط رژیم طالبان، تغییرات چشمگیری در دنیای موسیقی افغانستان به میان آمده است. این تغییرات که شامل رونق بازار موسیقی غربی و گسترش راک، رپ و هاپ است، روی بازار موسیقی محلی افغانستان نیز تاثیرات ملموسی داشته است. در این سالها به همان پیمانه که بازار موسیقی مدرن گرم شده، بازار موسیقی کلاسیک و محلی سرد شده و کوچه خرابات که روزگار مهد موسیقی افغانستان بود، از رونق افتاده است.