نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات

عکس‌ها از فرهاد تمنا