پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فایل صوتی برنامه چهارم - زراعت

بی بی سی در یک سلسله برنامه‌های ویژه مشترک با تلویزیون ملی افغانستان، مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به بحث گرفته است.

این برنامه‌ها تحت عنوان 'جرگه آزاد' به صورت مشترک به دو زبان فارسی و پشتو اجرا شده است.

این بخش این برنامه به موضوع زراعت در افغانستان اختصاص یافته است.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و ویس برمک وزیر احیاء و انکشاف دهات افغانستان از مهمانان این برنامه هستند و به سوالات حاضرین پاسخ ارائه کرده‌اند.

این برنامه را داود جنبش اجرا کرده است.