پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد، برنامه چهارم - آموزش و پرورش

بی بی سی در یک سلسله برنامه‌های ویژه مشترک با تلویزیون ملی افغانستان، مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به بحث گرفته است.

این برنامه‌ها تحت عنوان 'جرگه آزاد' به صورت مشترک به دو زبان فارسی و پشتو اجرا می‌شود.

در بخش پنجم این برنامه، موضوع آموزش و پرورش و مشکلات و چالش‌ها در برابر آن در افغانستان، با آگاهان امور و شهروندان عادی افغانستان به بحث گرفته شد.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و داود جنبش اجرا کرده است.