پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با مسعود خلیلی سفیر افغانستان در اسپانیا در مورد نقش خانم تاچر در حمایت از مجاهدین