معترضان هراتی با جنازه‌های بستگانشان در برابر کنسولگری ایران

عکس‌ها از فرهاد تمنا