معترضان در کابل حوادث هفت و هشت ثور را محکوم کردند

عکسها از سمیع‌الله موسی‌زی