پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پدیده چندفرهنگی و نقش جوامع مهاجر افغانستان در غرب

در مجله فرهنگی این هفته به پدیده کثرت­ گرایی و نقش جوامع مهاجر افغان در بستر چندفرهنگی غرب پرداخته ایم. چند فرهنگی (Multi-culturalism) جایگاه ویژه ای در نظامهای غربی دارد. این جوامع اصول کثرت­گرایی را پذیرفته­اند و نظام­های حاکم در تئوری به ایجاد جامعه ای که در آن به فرهنگ، اقوام، زبانها و مذاهب گوناگون امکان متناسب برای رشد داده شود، پای بندند.

ویژگیهای جامعه متکثر غربی چیست و این فرهنگ چه اثری روی رفتار افراد دارد؟ آیا سیاست چندفرهنگی در اروپا و امریکا موفق بوده است؟ و جوامع مهاجر افغان در غرب چه تعریفی از هویت خود و چگونه تعاملی با این فرهنگ چندگانه دارند؟ این پرسشها را در بحث با سه مهمان برنامه در میان گذاشته­ایم: دکتر عباس پویا استاد دانشگاه در آلمان، حفیظ آصفی فعال هنری در امریکا و حمید عبیدی روزنامه نگار در آلمان.

در پایان مجله از یک گردهمایی فرهنگی در غرب امریکا می گوییم: معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان به جامعه و مردم امریکا بهانه برگزاری محفلی بود در کالیفرنیا به بهانه انتخاب غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام. درخواست ایجاد یک بخش اختصاصی برای غزنی در موزه­های آمریکا و کمک جهانی برای حفاظت از آثار تاریخی این شهر از موضوعات اصلی این گردهمایی فرهنگی بود. عارف یعقوبی روزنامه نگار افغان مقیم آمریکا که دراین نشست حضورداشت، گزارشی در این باره فرستاده است.

مجله فرهنگی هفته را اسدالله شفایی تهیه کرده است.