پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجله فرهنگی این هفته، تعصب را چه درمانی است؟

خیلی از خشونت هایی که امروزه در اینجا و آنجای جهان می بینیم ریشه در تعصب و بدبینی دارند. تعصب مذهبی، نژادی، زبانی و منطقه ای. به نظر می رسد در افغانستان نیز برتری جویی‌ها، باعث خشم و خشونت بوده است. سیاست چه نقشی در این میان داشت، چاره کار را در کجا باید جست و آیا نیازی برای ترویج دیدگاه های عارفانه هست؟

در بحثی با حضور این چهار مهمان این موضوع را بررسی کرده‌ایم: اسماعیل اکبر پژوهشگر و ادبیات شناس، عبدالحی خراسانی محقق ادبی دارای سابقه فعالیت های سیاسی، یعقوب یسنا شاعر و استاد ادبیات در دانشگاه البیرونی و آصف آشنا فعال اجتماعی.