پنجمین روز اعتصاب غذای دانشجویان در کابل

عکسها از بشیر پیمان