دفتر والی پنجشیر؛ پس از حمله شورشیان

گروهی از مردان مسلح، ساختمان ولایت پنجشیر در شمال کابل را بروز چهارشنبه، ٨ جوزا / خرداد، مورد حمله قرار دادند. بشیر پیمان، خبرنگار بی بی سی از پنجشیر دیدن کرده است.