پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذایی دانشجویان؛ تمرین دموکراسی یا حرکتی قومی

روز دوشنبه هفته روان، اعتصاب غذایی هشت روزه دانشجویان دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه کابل پس از آن به پایان رسید که مسئولان دولتی به خواست های آنان پاسخ مثبت دادند. اعتصاب غذایی دانشجویان دو دستگی جدی ای را در موضعگیری‌ها نسبت به آن، در داخل و خارج کشور به وجود آورد. یک گروه این حرکت را نماد دموکراسی، تمرین دموکراسی و اقدامی بسیار مهم و کم نظیر توصیف کردند. گروه دیگر آن را حرکتی قومی که در عقب آن دست بیگانگان قراردارد، نامیدند.

این رویداد موضوع بحث این هفتهء ماست و برای تحلیل واقعبینانه و جامعه شناسانهء آن، از سه تن از آگاهان مسایل افغانستان: دوکتور فاروق بشر استاد دانشگاه کابل، سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامهء هشت صبح و صدیق توحیدی از فعالان جامعهء مدنی دعوت کرده ایم.

بحث هفته را عبدالله شادان گردانندگی کرده است.