روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۱۳ جوزا

سفر هیات طالبان به ایران سرخط عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های دوشنبه ۱۳جوزا/خرداد کابل است.

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد برای اولین بار ایران در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان که اکنون به یک معادله منطقه‌ای بدل شده، وارد می‌شود.

اطلاعات روز افزوده که سفر هیات بلندپایه از دفتر سیاسی طالبان در قطر به تهران در شرایط کنونی، به معنی اذعان طالبان به نقش ایران در معادله جنگ و صلح افغانستان و آینده پس از ۲۰۱۴ می‌باشد در حالی که پیش از این هیچ تماس و مشوره ای در این روند با ایران صورت نگرفته بود.

نویسنده اطلاعات روز به این باور است که احتمال دارد طالبان با این سفر خواسته باشند به آمریکا، قطر و سایر بازیگران غربی پیام روشنی بفرستند. ممکن مشکلی میان طالبان و آمریکا به میان آمده و این گروه با سفر به تهران به واشنگتن هشداری داده باشد.

اما روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که تهران با افشای خبر میزبانی از طالبان، خواسته به کابل و واشنگتن پیام بدهد که اگر در قرارداد امنیتی دو جانبه، ملاحظات حکومت ایران در نظر گرفته نشود، این حکومت به طور گسترده ای از طالبان حمایت خواهد کرد.

۸‌صبح افزوده که رابطه بین تهران و طالبان یک شبه تامین نشده و تهران سالهاست که به طالبان جنگ افزار و پول می‌دهد در حالی که این کار هیچ نفعی برای رژیم جمهوری اسلامی ندارد.

به باور نویسنده ۸‌صبح مبنای این رابطه دشمنی با غرب است.

۸‌صبح می‌نویسد که تهران به جای حمایت از طالبان باید در تامین امنیت و ثبات در افغانستان همکاری کند. با ثبات شدن افغانستان، هیچ تهدیدی را متوجه ایران نمی‌کند.

روزنامه افغانستان نیز می‌نویسد که اختلاف با آمریکا و نشان دادن قدرت ایران به آمریکا، هدف ایران از میزبانی طالبان است و زیر فشار قرار دادن افغانستان و آمریکا هدف طالبان از این سفر است.

افغانستان افزوده که در کل مشروعیت بخشیدن به طالبان برای هر کشوری می‌تواند خطرساز باشد زیرا طالبان تنها برای افغانستان نه، بلکه برای همه کشورهای جهان و خصوصا منطقه خطر جدی به حساب می‌آید.

نویسنده افغانستان از ایران می‌خواهد که به دشمنان افغانستان زمینه بروز و حضور و مشروعیت را ندهد و روابط نیک موجود بین دو کشور را حفظ کند.

روزنامه جامعه باز نیز به سفر هیات طالبان به ایران پرداخته است.

جامعه باز می‌نویسد که طالبان در کنار تشدید فعالیت های نظامی خویش به فعالیت های سیاسی روی آورده در حالی که پیش از این بیش از حد به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت افغانستان تاکید داشت.

جامعه باز افزوده که به ظاهر در پیش گرفتن این سیاست به این معناست که طالبان خواهان نوعی مصالحه با دولت کابل است.

این روزنامه همچنان به اهمیت این سفر از لحاظ میزبانی ایران اشاره کرده است.

جامعه باز می‌نویسد که ممکن است تماس های زیادی بین ایران و طالبان در گذشته بوده باشد اما این اولین بار است که این تماس ها از طریق این سفر علنی می شود. نویسنده می‌پرسد آیا چرخشی در سیاست ایران در قبال افغانستان اتفاق افتاده است؟

نویسنده جامعه باز به این باور است که اتفاقات جدیدی در راه است و این امر می‌تواند نوعی زنگ خطر نیز تلقی شود.

مطالب مرتبط