پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی_هنری هفته: همخوانی آثار هنری با انتظارات هنرپذیران

در هفته گذشته در نخستین قسمت بحث هنری فرهنگی هفته که با حضور مسعود راحل و زهرا موسوی انجام شد پاسخ این سوال را جستجو کردیم که آدمی چه نیازی به هنر دارد؟ مهمانان ما گفتند این نیاز امری ذاتی است و نیز شنیدیم که هنر با واقعیت‌‌های ملموس سروکار بیشتری دارد و هنرمند می‌تواند برداشت متفاوت و نیز متعالی از واقعیت داشته باشد. انعکاس همین تفاوت در قالب سینما، نقاشی، ادبیات و دیگر رشته‌ها در صورتی که با معیارهای رایج همخوانی داشته باشد یک اثر هنری نامیده می‌شود. در دومین قسمت، میزان همخوانی آثار امروزی با نیازها و انتظارات جامعه هنرپذیر در محور بحث است که آن را شهباز ایرج گردانندگی کرده.