پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موسسات خیریه اسلامی و حل مشکل ربا

مراکز خیریه اسلامی در عرصه سرمایه گذاری خود تلاش دارند برای احتراز از سود و ربا راه حلی بیایند.

یکی از ارکان اساسی دین اسلام زکات و خیرات است، ولی بنیاد هایی که برای اداره و مدیریت این خیریه های دینی تاسیس شده اند، بیشتر اوقات با دشواریهایی در عرصه سرمایه گذاری روبرویند. یکی از چالش هایی که این موسسات با آن موجه هستند، تضاد سرمایه گذاری و سود یا بهره ناشی از آن با قواعد شریعت است؛ یعنی پولی که از سرمایه گذار ی خود به دست می آورند، نباید شامل بهره یا ربا شود.

اکنون جدیدی در امارات متحده عربی برای حل این موضوع به اجرا گذاشته شده است. براساس این طرح، موسسات خیریه در عین حال که تمامی قواعد شرعی را رعایت می کنند، می توانند پول و دارایی جمع آوری شده از زکات و خیرات مردم را در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کنند و از آن سود مشروع به دست آورند.

گزارش جاناتان فریوین از دوبی به همین موضوع اختصاص دارد.