انفجار در ورودی دادگاه عالی افغانستان

عکسها از فهیم عابد