پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اندیشه و خیال: لذتی که از زیبایی می‌بریم

هر پدیده‌ای که احساس زیبایی را در ما برانگیزد، یک پدیده زیباست و ما آن را به این دلیل زیبا می‌دانیم که معیارهایی برای زیبابینی داریم و این معیارها را از محیط زندگی و از متن فرهنگی گرفته‌ ایم که به آن تعلق داریم.

تاثیری را که از مواجهه با زیبایی در ما پدید می‌آید چه می نامیم؟ شاید شما هم بگویید لذت. پس خوردن غذای خوش مزه چه احساسی را در ما بر می‌انگیزد؟ باز هم لذت. این دو احساس نامی واحد یافته اند اما ماهیت شان بسیار از هم متفاوت است.

هنگامی که به زیبایی غروب چشم می دوزیم و یا به صدای پرنده ای گوش می دهیم زیبایی را احساس می کنیم، این احساس احساسی نیست که برای رفع نیاز جسمانی ما باشد.