پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شمای سه شنبه: بی‌توجهی به دارایی‎های عامه و تخریب آنها

گاهی دیده می‌شود که برخی‌ها دارایی‌های عامه را که برای رفاه خودشان فراهم شده، تخریب می‌کنند.

پاره‌کردن چوکی‌ها‌/صندلی‌های بس‌های شهری، تخریب غرفه‌های تلفن، شکستن چوکی‌های سینما و میز و چوکی مکاتب/مدارس، کندن و بی‌توجهی به پارک‌ها و چمن‌زارها‌ و تخریب ورزشگاه‌ها و خیابان‌ها نمونه های برجسته این خرابکاری‌ها است.

بسیاری‌ها این خرابکاری را تقبیح می‌کنند، اما غالبا زمانی که کسی را مشغول چنین خرابکاری‌های می‌بینند، خاموش مانده و واکنشی نشان نمی‌دهند. در برنامه صدای شمای سه شنبه این موضوع را بررسی کرده ایم که چرا شماری به دارایی‌های عامه بی‌اعتنا اند و در مواردی دست به تخریب آنها می‌زنند؟ و چگونه می‌شود جلو تخریب اماکن و دارایی‌های عامه را گرفت؟