پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: بهبود اداره یا قطع کمک

کشورهای حامی افغانستان از این کشور خواسته اند به تعهداتش در زمینه حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد و تامین حقوق زنان عمل کند. ادامه همکاری آنان با افغانستان مشروط به همین امر دانسته شده است. ناروی این هفته اعلام کرد که از پیشرفت‌ها در افغانستان راضی نیست و ممکن است کمک‌هایش را کاهش بدهد. تبعات این فشارهای اقتصادی بر روند سیاسی افغانستان چه خواهد بود؟ این سوال در محور بحثی بود با گردانندگی آصف معروف که مهمانان آن داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات ستراتیژیک، زکریا بارکزی مشاور ارشد اداره مبارزه با فساد اداری و پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه هشت صبح.