پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده رسانه‌ها: جایگاه رادیو در عصر اینترنت

در این برنامه ها ما تلاش داریم دریابیم که روزنامه، رادیو، تلویزیون و وبسایت، در سالهای پیش رو با چه وضعیتی روبرو می شوند.

در برنامه اول آینده روزنامه ها در عصر دیجیتال بررسی کردیم. در این برنامه به جایگاه رادیو در عصر اینترنت می پردازیم.

آیا مردم در سالهای آینده همچنان به رادیو گوش خواهند داد یا به وضعیت روزنامه ها دچار خواهد شد که با گسترش اینترنت آینده نامعلومی پیش رو دارند؟

برنامه آینده رسانه ها در روزهای جمعه پاسخی است به این پرسشها.