زراعت و آبیاری در افغانستان، آمار و نمودار

غذای اصلی مردم افغانستان نان گندم است. دولت افغانستان در نظر دارد که میزان تولید گندم را تا سه سال آینده از حدود ۵ میلیون تن در حال حاضر، به ۵.۵ میلیون تن برساند.

میزان تولید غله جات دیگر نیز در این کشور به میزان بارندگی و وضعیت جوی بستگی دارد و هنوز میزان تولید سالانه به دلیل ضعف و نبود ساختارهای مدرن زراعتی ثابت نیست و بیشتر تولید دهقانان افغان به بارندگی‌های زمستانی و بهاری وابسته است.

نمودار زیر میزان تولید غله جات افغانستان در ده سال گذشته را نشان می‌دهد.

مدیریت منابع آبی در افغانستان، یکی از چالشهایی است که دولت افغانستان هنوز قادر به حل آن نشده است. عدم توجه کافی دولت و نبود برنامه های جامع در این زمینه موجب شده که زمین‌های زیر کشت هر ساله نوسان داشته باشد. آمار نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته زمین هایی که بصورت منظم کشت و آبیاری شوند، چندان ثابت نبوده است. در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به دلیل خشکسالی، افغانستان نازلترین میزان زمین های زیر کشت و آبیاری را داشته است. نمودار زیر، نوسان زمین‌های زیر کشت را در یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

باغداری در یک دهه گذشته، وضعیت نسبتا بهتری داشته و مساحت باغداری افزایش یافته است. اما باغداران از این شاکی هستند که آنها نمی توانند محصولات خود را به بازارهای بیرون از افغانستان برسانند و بخش اعظمی از محصولات شان فاسد می شود و یا هم مجبورند آن را به قیمت ارزانی بفروشند. نمودار باغداری در ده سال گذشته.

در بخش‌هایی از افغانستان کشت للمی (دیمی) نیز رایج است. کشاورزی دیمی نیز مانند کشاورزی آبی در افغانستان بشکل سنتی انجام می‌شود.

کشاورزی در افغانستان به دلیل عدم رشد سایر بخشهای اقتصادی از قبیل صنعت و تجارت سهم اساسی را در تولید ناخالص ملی داشته است. اکنون در حدود ۷۵ درصد از مردم افغانستان دهقان هستند و از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند. در نمودار زیر، سهم زراعت در تولید ناخالص ملی این کشور را در یک دهه گذشته نشان می دهد.

افغانستان فاقد صنایع سنگین است. بیشتر صنایع تاکنون صنایع کوچک هستند، که آنها نیز از نظر تامین مواد اولیه به شدت به خارج از افغانستان وابسته اند ولی این بخش نیز در ده سال گذشته نقش مهمی را در تولد ناخالص ملی این کشور داشته است.

بخش خدمات نیز در ده سال گذشته دراین کشور رشد قابل توجه داشته است. سهم بخش خصوصی در این روند قابل توجه و بسیار بارز است. بخصوص سرمایه گذاری در زمینه تلفن همراه و ساختمان سازی قابل توجه است. دولت نیز تلاش کرده که در بخش بهداشت، آموزش و جاده ها سرمایه گذاری کند اگرچه که تاکنون نتوانسته پوشش کافی و لازم را در این زمینه داشته باشد.

منبع: اداره مرکزی آمار افغانستان