پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده رسانه‌ها (٤): عصر اینترنت

در چهارمین قسمت از برنامه آینده رسانه ها خواهیم دید که رسانه ها با گسترش اینترنت در یک نگاه کلی رو به کدام سوی دارند، از مجموع این تغییرات چه نتیجه ای می شود گرفت و چه درسهایی را می توان آموخت.

هدف از تهیه مجموعه برنامه هایی که می شنوید، این است که ببینیم رسانه های مختلف در عصر دیجیتال به کدام سو می روند و با گسترش اینترنت به چه امکاناتی دست خواهند یافت و در عین حال با چه چالشهایی روبرو خواهند شد.

در هفته های پیشین ما به جایگاه روزنامه ها پرداختیم و وضعیت رادیو را در شرایط حاضر بررسی کردیم. ما اشاره کردیم که به نظر کارشناسان، روزنامه ها با گسترش اینترنت، آینده نامعلومی پیدا کرده اما رادیو قابلیت سازگاری و انطباق بیشتری با عصر دیجیتال داشته است.

در برنامه سوم، هم دیدیم که تلویزیون و رسانه های تصویری چه آینده ای پیش رو دارند. تلویزیون، با چالشهای بزرگی در رویارویی با تغییرات تازه و ورود شبکه های اجتماعی به صحنه رسانه ها روبروست، اگرچه به نظر می رسد شانس لازم را برای بقا و سازگاری با اهنگ تحولات داشته باشد.

در برنامه های آینده به وضعیت و آینده رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت.