پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته : تفاهم نامه همکاری‌های ستراتیژیک میان افغانستان و ایران

عبدالله شادان، در بحث این هفته، به بررسی موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک میان افغانستان و ایران پرداخته است.