پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره هنری در لندن

روز یکشنبه همین هفته خانواده های افغان مقیم لندن در یک جشنواره هنری در این شهر شرکت کردند. به گزارشی از ببرک احساس گوش دهید.