پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش ویژه: حبس انفرادی

حبس انفرادی نحوه ای از شکنجه است که هویت و سلامت روانی افراد را تضعیف میکند. کلودیا هموند گزارشگر بی بی سی با شماری از زندانیان سیاسی پیشین صحبت کرده تا از تجربه ی آنها در چنان یک شرایط غیر انسانی بشنود. برگردان این گزارش را بشیر بختیار ارایه می کند.