پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وصلت سلطنتی شاهزادگان افغانستان و مصر

نوال ظاهر، نوه محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان امشب با محمد علی نوه ملک فاروق آخرین پادشاه مصر عروسی میکند.

این نخستین ازدواج یک عضو خانواده شاه سابق افغانستان با یک عضو خانواده سلطنتی خارجی است.

میرویس ظاهر پسر محمد ظاهر شاه این ازدواج را تاریخی خوانده می گوید که خانواده آنها روابط خود را با شماری از خانواده سلطنتی دیگر حفظ کرده است.

به گزارشی از ملیار صادق آزاد گوش دهید.