پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نویسندگان هراتی و مشکلات چاپ

در ولایت هرات در غرب افغانستان دهها عنوان کتاب چاپ نشده وجود دارند. شماری از نویسندگان هراتی نسبت به نبود امکانات چاپ کتابهای شان شکایت دارند و از دولت می خواهند به آنها کمک کند تا کتابهای شان را در اختیار عموم قرار دهند. اما چرا با وجود گسترش صنعت چاپ در افغانستان، هنوز کتابهای زیادی چاپ ناشده باقی می ماند؟

گزارش محمد قاضی زاده را در این مورد بشنوید.