پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آکسفام: توجه به استخدام پلیس زن در افغانستان

آکسفام "نهاد خیریه بریتانیایی" در یک گزارش تازه گفته است، دولت افغانستان در رسیدن به هدف خود برای استخدام 5000 زن در صفوف پلیس تا پایان سال 2013 ناکام شده است.

ناامنی، بی میلی یک تعداد ازمسئولان افغان در استخدام شمار زنان بیشتر در صفوف پلیس، رفتارهای نامناسب با زنان و نبود امکانات برای آنها از عوامل عمده این ناکامی عنوان شده است.

در حال حاضر شمار نیروهای پلیس زن در افغانستان به 1600 تن می‌رسد که تنها یک درصد، نیروهای پلیس افغان را تشکیل می‌دهند.

کرن الن خبرنگار بخش انگلیسی بی بی سی در کابل در گزارشش گفته است که بی سوادی، نبود سهولت برای نیروهای پولیس زن از عوامل عمده اییست که مانع پیوستن زنان بیشتر در صفوف پلیس می شود. برگردان این گزارش را مرضیه عدیل ارائه می کند.