پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه و نیم ملیون کارت رای دهی بیشتر از واجدان شرایط

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که برمبنای گزارش اداره احصایه افغانستان به این کمسیون، از تعداد واجدان شرایط رای دهی درکشور، سه ونیم میلون کارت بیشتر توزیع شده است. سریر برمک در برنامه صدای شمای بی بی سی گفت که در دوره های قبلی، نزدیک به 17 میلیون کارت رای دهی در افغانستان توزیع شده است. درحالی که به گفته او، گزارشی که اداره احصایه افغانستان به کمسیون انتخابات فرستاده میرساند که تنها سیزده و نیم میلیون نفر در افغانستان واجد شرایط رای دهی اند. این درحالیست که روند توزیع کارت رای دهی به چهار میلیون نفری که تازه واجد شرایط رای دهی شده اند، ادامه دارد.