پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: موانع مشارکت زنان افغان در انتخابات

حضور کمرنگ زنان در انتخابات ۲۰۱۴ از نگرانی‌های عمده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. شرکت زنان در روند ثبت نام رای دهندگان که از چند ماه به این سو ادامه داشته، این نگرانی را به بار آورده که زنان افغان در انتخابات نیز فعالانه سهم نگیرند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که در دوره‌های قبلی نیز زنان افغان حضور بسیار کمرنگ در انتخابات داشته اند. چه باعث می‌شود که زنان افغان در فعالیت های سیاسی، از جمله مشارکت در انتخابات،کمتر سهم بگیرند؟

با توجه به این نگرانی‌ها، جامعه جهانی بودجه ویژه چندین ملیون دالری را برای افزایش مشارکت زنان در انتخابات آینده اختصاص داده و برنامه های را در همکاری با کمسیون مستقل انتخابات افغانستان براه انداخته آگهی‌دهی به زنان و کمک مالی به نامزدان زن در انتخابات ریاست جمهوری و شورای های شامل آن است. چقدر چنین برنامه‌ها می‌تواند در زمینه تشویق زنان به مشارکت در انتخابات و رفتن شان پای صندوق‌های رای موثر باشد؟ به نظر شما از چه راه های دیگر می‌شود زنان را به مشارکت در انتخابات تشویق کرد و زمینه را برای حضور گسترده آنها در انتخابات مساعد ساخت؟