پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخلاق طبابت در افغانستان.

وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی برای نخستین بار رهنمود اخلاق طبابت را تدوین کرده و قرار است این رهنمود به زودی در اختیار کارمندان صحی این کشور قرار داده شود. اعتماد بین بیماران و کارمندان صحی، تخصص‌گرایی، رازداری و محرمیت، احترام متقابل میان داکتران، بیماران و بستگان آنها و شریک ساختن بیماران در تصمیم گیری در مورد درمان شان پنج اصل اخلاق طبابت عنوان شده است.

دیدگاهای شنونده ها در مورد اخلاق طبابت در افغانستان در برنامه صدای شمای یکشنبه با سعید انور.