پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا تنها مادر در جنسیت فرزند نقش دارد؟

کشته شدن کودک یک و نیم ساله ای به دست پدرش، از خبرهای ناخوش این هفته بود، آن کودک دختر بود و چون مادرش به تازگی دختر دیگری به دنیا آورده بود مرد خشمگین شد و کودک خود را به رودخانه ای در پنجاب انداخت. همسر او کودک نوزاد را به او نداد اگر نه آن نوزاد به قتل می رسید. چرا چنین مردانی فکر می کنند مادر، در تعیین جنسیت فرزندش نقش اصلی را دارد؟ در افغانستان هم بسیاری ها به زاده شدن دختر، خوش بینی ندارند، چرا چنین است؟

موضوع صدای شما در روز سه شنبه ٢٦ سنبله/شهریور همین بود با اجرای شهباز ایرج.