پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشویق مردم به شرکت در انتخابات

این روزها پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی انتخابات در جاده های کابل بیشتر از هر زمان دیگر به چشم میخورد. البته آگهی هایی که مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تشویق می کنند. در کنار این، شماری از رادیوها و تلویزنها نیز آگهی های تبلیغاتی را با همین هدف پخش می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات هزینه همه این آگهی‌ها را می‌پردازد.

وحید پیکان خبرگار ما در کابل در گزارشی کوشیده به این سوال پاسخ دهد که این آگهی‌ها چقدر در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی مؤثر خواهند بود؟