پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاشی تازه برای حمایت از زنان پاکستانی

در پاکستان برنامه تازه یی برای حمایت از زنان و دختران آغاز شده است. سازمان دهندگان آن از ملا امامان مساجد خواسته اند تا در مورد حقوق زنان از نظر دین اسلام به مردم آگاهی دهند. شورای امامان مساجد پاکستان یک روز را به نام " دختر من یک نعمت است نه لعنت" نامگذاری کرده است. این شورا ابراز امیدواری کرده که حدود هفتاد درصد مساجد در این برنامه شرکت کنند.

هفته گذشته مردی در ایالت پنجاب پاکستان، پس از بدنیا آمدن دومین فرزند اش که دختر بود، دختر اولش را هژده ماهه بود به رودخانه انداخت.

گزارش نصیره محب خبرنگار بی بی سی در پشاور را در این مورد بشنوید.