پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: انتشار فهرست پنج هزار قربانى

روزنامه هشت صبح چاپ کابل در شماره چهار شنبه ۲۷ سنبله خود، فهرست مشخصات حدود پنج هزار نفری را که در اواخر دهه پنجاه خورشیدی در افغانستان کشته شدند، منتشر کرده است.

انتشار فهرست پنج هزار قربانى درسالهاى ١٣٥٧ تا ١٣٥٨ يكى از اعداد خشونت هاى اخير تبديل به اسم كرد و براى جشم ها به دنبال عزيزان گمشده شدندد و به دنبال جرمى كه به موجبش كشته شده اند. هندويى كه اخوانى بود، دهقانى كه فيودال بود، مامورى پايين رتبه اى كه اشرافى بود و رهگذرانى كه از دنيا بى خبر اشرار بودند. اين فهرست در روزنامه هشت صبح كابل بارديگر بحث عدالت و دادخواهى را مطرح كرد كه موضوع بحثى است با شاه حسين مرتضوى سردبير هشت صبح، حشمت رادفر عضو حرکت افغانستان ١٤٠٠، رفيع بيدار از كميسيون حقوق بشر و عبدالرحیم احمد پروانى مترجم و نويسنده با ميزبانی آصف معروف.