پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث‌فرهنگی‌هفته:ادبیات‌غربت و مسئله مخاطب

اختیار کردن غربت و دور ماندن از وطن مضمون بسیاری از آفرینش های ادبی به ویژه شعر بوده است. نمونه های زیادی را در هم در شعر و هم درنثر فارسی می توان یافت که در آن از غربت و دوری از یار و دیار شکایت ها شده است. هجرت چه خود خواسته باشد و چه اجباری اهل هنر را و به وِیژه اهل هنر کلامی را در جامعه تازه و در متن واقعیت های تازه قرار می دهد و نگاه او را به جهان پیرامون دچار دگرگونی هایی خواهد کرد.

این دگرگونی ها چگونه پدیدار می شوند؟ شاعران و نویسندگان چه تجربه هایی از قرار یافتن در کشور دیگر دارند، آیا دوری از واقعیت های وطن باعث نشده است تا آنها مخاطبان خود را از دست بدهند و با مسائل جامعه ای که به آن تعلق داشتند رفته رفته پاک بیگانه شوند؟ جدا افتادن از واقعیت های ملموس وطن و امتزاج با فرهنگ های بیگانه برای نویسنده و مخاطبش امتیاز است یا محدودیت؟

بحث فرهنگی این هفته به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. شهباز ایرج میزبان سه شاعر مهاجر از حوزه فرهنگی زبان فارسی بود. شریف سعیدی از افغانستان، مریم زهدی از ایران و داد خدا دگی یوف از تاجیکستان.