پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تأثیر رهایی مُلا غنی برادر بر رود صلح

ملا عبدالغنی برادر یکی از چهار موسس حرکت طالبان است و از سه سال و نیم در زندان های پاکستان به سر می برد، دولت پاکستان هدف از رهایی او از زندان را تسهیل روند صلح در افغانستان خوانده است و دولت افغانستان نیز او را در این راستا شخص موثر می داند. گفتگوی که با جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل در مورد آزادی ملا عبد الغنی برادر که چه نقش و جایگاه در گروه طالبان خواهد داشت؟