پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: چگونه میتوان به صلح در افغانستان دست یافت؟

صلح آرمانی که نزد همه ملت ها مشترک است، در افغانستان، دولت و همکاران خارجی اش از سالها بدینسو در پی تامین صلح از راه های مختلف چه سیاسی و چه نظامی هستند، اما ظاهراً تا رسیدن به این هدف، راه درازی در پیش است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 سپتامبر را روز جهانی صلح اعلام کرده اما در افغانستان تمام همین هفته جاری به هفته صلح و وحدت ملی مسماست.

به نظر شما چگونه میتوان به صلح در افغانستان دست یافت؟ در سطح محل، قریه و گذر شما چگونه میتوانید صلح را تامین کنید؟ مصالحه با مخالفان مسلح از رهبری آنان اغاز شود یا از افرادی که در میدان نبرد هستند؟