پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخ در حال نابودی در آرشیو ملی افغانستان

برخی اسناد آرشیف ملی افغانستان که یکی از نادر ترین آرشیف ها در سطح منطقه گفته می شود با خطر نابود شدن روبروست .

در آرشیف ملی افغانستان نزدیک به دوصد هزار سند تاریخی و نسخ خطی نگهداری می شود .

قدیمترین نسخ خطی که در آرشیف ملی وجود دارد عبارت از بخشهای از قرآن کریم منسوب به حضرت عثمان به خط حضرت علی ، دیوان حافظ ، کلیات بیدل، کتاب بی نقطه بیدل، دیوان رحمن بابا، مثنویات امیر علی شیر نوایی و در بخش اسناد تاریخی صدها فرمان و تصاویر پادشاهان چند قرن اخیر در افغانستان و کلیکسون رونامه ها است .

اسناد این آرشیف در دو دوره مجاهدین و طالبان دست نخورده باقی مانده و در شرایط کنونی از آن به عنوان گنجینه ی فراموش شده نام برده می شود .

وحید پیکان در گزارش اختصاصی این هفته سری زده به آرشیف ملی و از ذخایر این اسناد دیدن کرده است .