پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده رسانه‌ها (5)؛ وضعیت روزنامه‌ها در افغانستان

ما در برنامه های گذشته تصویری از آینده رسانه ها در جهان ترسیم کردیم. این که روزنامه با ورد به عصر دیجیتال با چه چالشهایی روبرو می شود، چگونه رادیو خود را با شرایط جدید سازگار می سازد، و فرصتها برای گسترش کار رسانه های تصویری چیست.

در رشته برنامه های پیش رو، به آینده رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت. در برنامه حاضر خواهیم دید که روزنامه‌ها و رسانه‌های چاپی در افغانستان چه وضعیتی دارند و در دهه گذشته چه تغییراتی را تجربه کرده اند.

در برنامه پنجم وضعیت روزنامه ها و نشریات چاپی را بررسی می کنیم. در این برنامه گزارشی را درباره تحول در رسانه های چاپی افغانستان از زینب محمدی می شنویم.

در بحث برنامه حاضر هم شاه حسین مرتصوی سردبیر روزنامه هشت صبح، اسماعیل اکبر فعال فرهنگی و داوود ناجی همکار ما در لندن شرکت دارند.