پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشتی ملی، نیاز دیروز و امروز افغانستان

درحالیکه افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی می‌گیرد، یکی ازنیازهای جدی برگزاری موفقانهٔ این انتخابات امنیت است. آنچه با موفقیت تلاشهای تحکیم صلح دراین کشورپیوند ناگسستنی دارد.

چه عواملی مشی آشتی ملی حکومت نجیب الله را ناکام کرد؟ چه مشکلاتی برسرتلاشهای کنونی صلح در افغانستان وجود دارد؟ و درسهایی که باید ازتجارب جهانی برای موفقیت این تلاش‌ها گرفت چیست؟

این موضوع را ببرک احساس درگفتگو بامحمد اسماعیل قاسمیاریکی ازاعضای شورای عالی صلح افغانستان، حفیظ منصورعضو پارلمان افغانستان و فقیرمحمد ودان ازفعالان سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) مورد بحث قرار داده است.